Kiến thức của chúng tôi – Giá trị thực của bạn!

Archive for Tháng Hai, 2014

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu theo mẫu 01/NTNN Phần 2

Tiếp tục với Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu theo mẫu 01/NTNN Phần 1. 

TU VAN MIEN PHI

Cột 9: “Thuế GTGT phải nộp”

Chỉ tiêu này phản ánh tiền thuế GTGT phải nộp của nhà thầu nước ngoài trong kỳ tính thuế.

 Thuế GTGT phát sinh trong kỳ được tính theo công thức:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) GTGT x Thuế suất thuế GTGT

Chỉ tiêu (9) = Chỉ tiêu (6) x Chỉ tiêu (7) x Chỉ tiêu (8)

Cột 10: “Doanh thu tính thuế” (more…)

Advertisements

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu theo mẫu 01/NTNN Phần 1

leminhquan (2)

Cột 1: “Nội dung”

          Chỉ tiêu này phản ánh nội dung công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo từng hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này chi tiết các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các nhóm ngành nghề tương ứng theo hợp đồng, với các mức tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu… khác nhau. (more…)

Mây thẻ